Běžím pro babi a dědu

Info

Místo Kdekoliv na světě
Začátek 5.3.2022
Konec 10.4.2022

Trasy

Běžím pro babi a dědu - Velikonoční edice

Nemusíš běžet, můžeš jít pěšky.

Akce bude probíhat v termínu od 5.3. do 10.4.2021 (včetně) a kdekoliv na světě. Ať už poběžíš venku nebo doma. 

Zdraví je na prvním místě! Poběžíš symbolické 3 kilometry a děti 500m. Do mailu Ti dorazí startovní číslo se jménem. To si můžeš vytisknout a připnout na hruď. Odběhneš si 3 km nebo děti 500m.

Změříš si čas na hodinkách nebo si uložíš printscreen z aplikace, kterou používáš /je to jen na tobě/. Pak napiš svůj čas a nahraj uloženou fotku, jako důkaz, do systému eventreg.cz.

Postni svůj výkon s hastagem #werunvirtual na instagram nebo na facebook. Budeme se těšit na Tvůj výsledek. 

Medaile budou postupně rozesílány od 10.4.2022 až do 20.4.2022 Českou poštou do vašich schránek.

babivelikonocemedaile

Startovní balíček:

  • virtuální startovní číslo se svým jménem
  • kovová malovaná medaile - limitovaná serie
  • certifikát za účast
  • diplom 

Startovné: 300 kč včetně poštovného po ČR. *

*Poštovné je 80 Kč, pokud je mimo ČR, po celé Evropě.

 A TADY si koupíte super ČELENKU na běh!


Zkontroluj adresu, kam chceš poslat medaili - ZDE!
 

VÍCE INFORMACÍ O VIRTUÁLNÍM BĚHU A MOŽNOST REGISTRACE:

Registrace bude spuštěna 5.3.2022 a potrvá do 10.4.20212
http://www.eventreg.cz

Limit startujících je 1000.

 

NADACE KRÁSA POMOCI

Nadace vznikla v roce 2008. Od té doby rozdělila mezi další neziskové organizace pomáhající seniorům přes 33 mil. Kč a celkem seniory podpořila částkou přes 50 mil. Kč. Ve vlastním projektu ‚Doma bez obav“ pomáhá tisícům seniorů, aby mohli žít důstojně v domácím prostředí. Jsou to často lidé, kteří nemají rodinu nebo ji mají daleko a nemají nikoho, kdo by jim v životních situacích pomohl. Nadace Krása pomoci je právě tou pomocnou rukou.

Důležitou součástí práce nadace je osvěta, otevírání seniorských témat na veřejnosti (výživa seniorů, osamělost, dezinformace atd.). Právě za tuto činnost v minulém roce získala Nadace Zvláštní cenu předsedkyně Rady vlády ČR pro lidská práva za mimořádný přínos v oblasti seniorské problematiky. Ředitelka Nadace se stala členkou Výboru pro práva starších lidí.

Jedním z důvodů je právě i pomoc při pandemii, kdy tým Nadace dělal vše pro ochranu ohrožené skupiny a zároveň zajištění jejich potřeb.

Info

Where?  Anywhere in the world.
Start date: 5.3.2022
End date: 10.4.2022

Routes

I run for grandma and grandpa - Easter edition

You don't have to run, you can walk.

The event will take place from 5.3. to 10.4.2021 (inclusive) and anywhere in the world. Whether you run outside or at home.

Health comes first! You will run a symbolic 3 kilometers and children 500m. You will receive a start number with a name in the e-mail. You can print it out and pin it to your chest. You will run 3 km or children 500m.

You measure your time on your watch or save a print screen from the application you use / it's up to you /. Then write your time and upload the saved photo as proof to the eventreg.cz system.

Post your performance with the #werunvirtual hashtag on Instagram or Facebook. We look forward to your result.

The medals will be sent from 10.4.2022 to 20.4.2022 by Czech Post to your mailboxes.

Starter package:

  • virtual start number with your name
  • painted medal - limited series
  • certificate for participation
  • diploma

Entry fee: 300 CZK including postage in the Czech Republic. *

* Postage is 80 CZK, if it is outside the Czech Republic, all over Europe.

AND HERE you buy a great HEADBAND for running!

Check the address where you want to send the medal - HERE!

MORE INFORMATION ABOUT VIRTUAL RUN AND REGISTRATION:
Registration will start on 5.3.2022 and will last until 10.4.2022

http://www.eventreg.cz

The limit of runners is 1000.

BEAUTY OF HELP FOUNDATION

The foundation was established in 2008. Since then, it has distributed over CZK 33 million to other non-profit organizations helping older people, and in total it has supported older people with over CZK 50 million. Within their own project 'Home without worries', the foundation has helped thousands of older people to live in dignity at home. The people the foundation helps are often people who do not have a family or have it far and have no one to help them in difficult life situations. The Beauty of Help Foundation is just that helping hand.

An important part of the foundation's work is education of the public (health nutrition for older people, loneliness, disinformation, etc.). Last year the Foundation has received the Special Award of the Chairwoman of the Government Council for Human Rights for extraordinary contribution in the field of senior issues. The director of the Foundation became a member of the Committee on the Rights of the Older People.

One of the reasons for the award is Foundation´s help during the pandemic, when the Foundation's team did everything to protect the vulnerable group and at the same time ensure their needs.